8 Shah Rukh Khan's Epic Hair Evolution

Low Ponytail

Medium Straight Hair

Ponytail with Bangs

Short Hair

Long Hair with Bandana

Man Bun

Comb Over